(TRANG SỐ 09)
  1. VôVi IM 28.2 - Minh Vương là ai? - Hành pháp tự chửa bệnh - Tu giải mất tự ái.
  2. VôVi IM 28.3 - Thức Bình Đẳng - Trạng Thái Xuất Hồn.
  3. VôVi IM 28.4 - Mô Ni Châu Vốn Ở Trong Mình.
  4. VôVi IM 29.1 - Mọi Việc Do Thương Đế Tạo Thành.
  5. VôVi IM 29.2 - Phật ban chiếu chấn động thanh nhẹ.