Phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng:
 • Vấn đạo Kinh A Di Đà. Bấm Đây!
 • Video.(Từng câu hỏi một: Tâm linh, Đời sống, Thực hành) Bấm Đây!
 • Audio.(Tâm linh, Đời sống, Thực hành) Bấm Đây!
 • TEXT.(Giải đáp thắc mắc về Đời, Đạo, v.v...) Bấm Đây!
NHỮNG THẮC MẮC KHI THỰC HÀNH PHÁP
LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP.
BẤM VÀO:
VIDEO     AUDIO       TEXT


 1. Vấn đạo tại Đại hội Vô Vi quốc tế Kỳ 1, California, USA 1982. (Bấm Đây!)
 2. Vấn đạo Qui Thức 1, Pháp Quốc, 1986. (Part I) (Part II) (Part III) (Part IV)
 3. Khóa 3 Nhẫn Hòa, Thiền viện Vĩ Kiên, 1986.(Part 1) (Part 2) (Part 3) (Part 4) (Part 5)
 4. Vấn đạo tại Khóa học Tình Thương, Thiền viện Vĩ Kiên 1986. (Bấm Đây!)
 5. Khóa học Tịnh Tâm, Canada 1987. (Part I) (Part II)
 6. Vấn đạo tại Khóa học: Tất Niên Hạnh Ngộ, USA 1989.(Part I) (Part II)
 7. Vấn đạo tại Đại Hội Long Vân, USA 1989.(Bấm Đây!)
 8. Vấn đạo tại Đại hội Hồi Quang Phản Chiếu, Canada 1991.(Bấm Đây!)
 9. Vấn đạo tại Thiền viện Hai Không, Mỹ Quốc 1993. (Part I) (Part II)
 10. VĐ tại Đại Hội Kỳ Quang, Canada, 1994. (Part I) (Part II) (Part III) (Part IV)
 11. Vấn đạo tại Culver City, California, Mỹ Quốc ngày 3/9/1994.(Bấm Đây!)
 12. VĐ trong buổi ra mắt Cộng Đồng Tại Washington D.C 26/11/1994. (Bấm Đây!)


01    Tiếp trang 02