CẢM TƯỞNG VỀ PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP:

  1. Cảm tưởng của Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ về Vô Vi tại Đại hội Thiền Ca Duyên Lành năm 2000, USA.  [Download]
  2. Cảm tưởng của bạn đạo tại Đại hội Duyên Lành, 1999.(English, French) [D.L]
  3. Cảm tưởng về Đại hội Hùng Vĩ Giao Liên, 1998.(English)  [Download]
  4. Cảm tưởng của bạn đạo tại Đại hội Du Hành Tự Thức, Hong Kong 1992. [D.L]
  5. Cảm tưởng bạn đạo tại Đại hội Kỳ 4, USA 1985: (Part I) [D.L]   (Part II) [D.L]
  6. Cảm tưởng tại Đại hội Duyên Lành Tự Thức (Cuộc Sống Tâm Linh),
    Canada 1995: (English, French) [Download]   (Vietnamese) [Download]


Trở về trang 01    02