PHẦN  I  KINH  A  DI  ĐÀ
 1. XÁ LỢI PHẤT! A DI ĐÀ PHẬT THÀNH PHẬT DĨ LAI Ư KIM THẬP KIẾP (99-100)
 2. HỰU XÁ LỢI PHẤT! BỈ PHẬT HỮU VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN, THANH VĂN ĐỆ TỬ (101)
 3. GIAI A LA HÁN, PHI THỊ TOÁN SỐ CHI SỞ NĂNG TRI (101)
 4. XÁ LỢI PHẤT! BỈ PHẬT QUỐC ĐỘ THÀNH TỰU NHƯ THỊ CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM (102)
 5. HỰU XÁ LỢI PHẤT! CỰC LẠC QUỐC ĐỘ CHÚNG SANH SANH GIẢ THỊ A BỆ BẠT TRÍ (102)
 6. ĐẢN KHẢ DĨ VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN A TĂNG KỲ THUYẾT (102-103)
 7. XÁ LỢI PHẤT! CHÚNG SANH VĂN GIẢ ƯNG ĐƯƠNG PHÁT NGUYỆN... (103-104)
 8. XÁ LỢI PHẤT! BẤT KHẢ DĨ THIỂU THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC NHƠN DUYÊN ĐẮC SANH... (105)
 9. XÁ LỢI PHẤT! NHƯỢC HỮU THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHƠN... (105)
 10. A DI ĐÀ PHẬT GIỮ CHƯ THÁNH CHÚNG HIỆN TẠI KỲ TIỀN (105)
 11. XÁ LỢI PHẤT! NGÃ KIẾN THỊ LỢI CỐ THUYẾT THỬ NGÔN (106)
 12. XÁ LỢI PHẤT! NHƯ NGÃ KIM GIẢ TÁN THÁN A DI ĐÀ PHẬT (106)
 13. BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC CHI LỢI (107-128)
 14. THỊ CỐ XÁ LỢI PHẤT! NHỮ ĐẲNG GIAI ĐƯƠNG TÍN THỌ NGÃ NGỮ CẬP CHƯ PHẬT (129)
 15. XÁ LỢI PHẤT! NHƯỢC HỮU NHƠN DĨ PHÁT NGUYỆN, KIM PHÁT NGUYỆN (129-130)
 16. LỜI GIẢNG CỦA ÔNG TÁM
 17. THỊ CỐ XÁ LỢI PHẤT! NHỮ ĐẲNG GIAI ĐƯƠNG TÍN THỌ NGÃ NGỮ CẬP... (130-131)
 18. NHƯỢC DĨ SANH, NHƯỢC KIM SANH, NHƯỢC ĐƯƠNG SANH. THỊ CỐ, XÁ LỢI PHẤT! (131)
 19. CHƯ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHƠN, NHƯỢC HỮU (132)
 20. NHƯ NGÃ KIM GIẢ XƯNG TÁN CHƯ PHẬT BẤT KHẢ TƯ NGHỊ (132)
 21. THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NĂNG VI THẬM NAN HI HỮU CHI SỰ (133-134)
 22. XÁ LỢI PHẤT! ĐƯƠNG TRI NGÃ Ư NGŨ TRƯỢC ÁC THẾ HÀNH THỬ NAN SỰ (134)
 23. THUYẾT THỬ NAN TÍN CHI PHÁP THỊ VI THẬM NAN (134-135)

Trang trước       1       2       3       4       5       6       Trang kế tiếp       TOP