PHẦN  I  KINH  A  DI  ĐÀ
 1. HỰU XÁ LỢI PHẤT! CỰC LẠC QUỐC ĐỘ HỮU THẤT BỬU TRÌ. BÁT CÔNG ĐỨC THỦY (78-79)
 2. SUNG MÃN KỲ TRUNG (79-80)
 3. TRÌ ĐỂ THUẦN DĨ KIM SA BỐ ĐỊA (80)
 4. KIM NGÂN, LƯU LI, PHA LÊ HIỆP THÀNH (81)
 5. TRÌ TRUNG LIÊN HOA (81)
 6. ĐẠI NHƯ XA LUÂN: THANH SẮC THANH QUANG, HUỲNH SẮC HUỲNH QUANG... (82)
 7. XÁ LỢI PHẤT - HỰU XÁ LỢI PHẤT (82-83)
 8. VŨ THIÊN MẠNG ĐÀ LA HOA KỲ ĐỘ CHÚNG SANH (83-84)
 9. TỨC DĨ THỰC THỜI HUỒN ĐÁO BỔN QUỐC (85)
 10. XÁ LỢI PHẤT, CỰC LẠC QUỐC ĐỘ THÀNH TỰU NHƯ THỊ CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM (85-86)
 11. BẠCH HẠC, KHỔNG TƯỚC, ANH VÕ, XÁ LỢI, CA LĂNG, TẦN GIÀ, CÔNG MẠNG CHI ĐIỂU (86-87)
 12. THỊ CHƯ CHÚNG ĐIỂU, TRÚ DẠ LỤC THỜI, XUẤT HÒA NHÃ ÂM (88-90)
 13. VĂN THỊ ÂM DĨ GIAI TẤT NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG (90-92)
 14. BỈ PHẬT QUỐC ĐỘ, VÔ TAM ÁC ĐẠO (92-93)
 15. XÁ LỢI PHẤT! KỲ PHẬT QUỐC ĐỘ THƯỢNG VÔ ÁC ĐẠO CHI DANH (93)
 16. HÀ HUỐNG HỮU THIỆT. THỊ CHƯ CHÚNG ĐIỂU GIAI THỊ A DI ĐÀ PHẬT (93)
 17. DỤC TỊNH PHÁP ÂM TUYÊN LƯU BIẾN HÓA SỞ TÁC(94)
 18. XÁ LỢI PHẤT! BỈ PHẬT QUỐC ĐỘ VI PHONG XUY ĐỘNG CHƯ BỬU HÀNG THỌ...(95)
 19. THÍ NHƯ BÁ THIÊN CHỦNG NHẠC ĐỒNG THỜI CU TÁC (96-97)
 20. XÁ LỢI PHẤT! KỲ PHẬT QUỐC ĐỘ THÀNH TỰU NHƯ THỊ CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM (97)
 21. XÁ LỢI PHẤT! Ư NHỮ Ý VÂNG HÀ BỈ PHẬT HÀ CỐ HIỆU A DI ĐÀ (97-98)
 22. XÁ LỢI PHẤT! BỈ PHẬT QUANG MINH VÔ LƯỢNG (98)
 23. HỰU XÁ LỢI PHẤT! BỈ PHẬT THỌ MẠNG CẤP KỲ NHƠN DÂN VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN...(98-99)

Trang trước       1       2       3       4       5       6       Trang kế tiếp       TOP