PHẦN  I  KINH  A  DI  ĐÀ
 1. MA HA KIẾP TÂN NA (58-59)
 2. BẠC CÂU LA A NẬU LẦU ĐÀ (59-62)
 3. NHƯ THỊ ĐẲNG CHƯ ĐẠI ĐỆ TỬ (62)
 4. TỊNH CHƯ BỒ TÁT MA HA TÁT (62-63)
 5. VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁP VƯƠNG TỬ (64-65)
 6. A DẬT ĐA BỒ TÁT CÀN ĐÀ HA ĐỀ BỒ TÁT(65-66)
 7. THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT (66-67)
 8. GIỮ NHƯ THỊ ĐẲNG (67)
 9. CHƯ ĐẠI BỒ TÁT CẬP THÍCH ĐỀ HOÀN NHƠN ĐẲNG (68-70)
 10. VÔ LƯỢNG CHƯ THIÊN, ĐẠI CHÚNG CU (70)
 11. NHĨ THỜI PHẬT CẤO TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT(70-71)
 12. TÙNG THỊ TÂY PHƯƠNG QUÁ THẬP VẠN ỨC PHẬT ĐỘ(71)
 13. HỮU THẾ GIỚI DANH VIẾT CỰC LẠC (71)
 14. KỲ ĐỘ HỮU PHẬT HIỆU A DI ĐÀ (72)
 15. KIM HIỆN TẠI THUYẾT PHÁP (72)
 16. XÁ LỢI PHẤT, BỈ ĐỘ HÀ CỐ DANH VỊ CỰC LẠC (72-73)
 17. KỲ QUỐC CHÚNG SANH (73)
 18. VÔ HỮU CHÚNG KHỔ, ĐẢN THỌ CHƯ LẠC (73-74)
 19. CỐ DANH CỰC LẠC (74-75)
 20. THẤT TRÙNG LAN THUẪN (75-76)
 21. THẤT TRÙNG LA VÕNG (76)
 22. THẤT TRÙNG HÀNG THỌ (76-77)
 23. GIAI THỊ TỨ BỬU CHÂU TÁP. VI NHIỄU THỊ CỐ BỈ QUỐC, DANH VỊ CỰC LẠC (77-78)

Trang trước       1       2       3       4       5       6       Trang kế tiếp       TOP