LƯ HƯƠNG SẠ NHIỆT
PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN (25-27)

Kinh A Di Đà